Modlitby a moudré myšlenky

Linka

Modlitba pro pozemské anděly - Anna Grace Taylor

Nechť přijímáte a milujete krásu své jedinečnosti a vyzařujete jasně své světlo.
Nechť si udržujete své sny velké a starosti malé.
Nechť věříte svému vnitřnímu hlasu a máte odvahu činit kroky vždy když jste k nim vedeni.
Nechť si dovolujete být ve svém životě sami prioritou a žádáte o pomoc bez odkládání.
Nechť si pamatujete, že jste vždy dost dobří a že jste milováni za hranice měřitelnosti.
 

Linka

Don Miguel Ruiz - citáty

  • Milujte a ctěte sami sebe. Nikdy nejste zodpovědni za činy druhých lidí, odpovídáte však sami za sebe. Když od vás odejde člověk, který s vámi nejedná s láskou a úctou, je to tak dobře. Chvíli se tím možná budete trápit, ale nakonec se vaše srdce uzdraví.

  • Vzdejte se vlastní důležitosti. Ten, kdo lpí na důležitosti vlastní osoby nebo si vztahuje věci na sebe, projevuje nejvyšší stupeň sobectví, protože vlastně počítá s tím, že se ve točí kolem něj.

  • Vše, co si myslíte a vše, co děláte, má nějaký důsledek, a tyto důsledky posléze tím či oním způsobem zakoušíte. Všichni lidé jsou zcela zodpovědní za své činy, i když za ně zodpovědní být nechtějí.

  • Je obtížné snažit se být tím, kým nejste. Být tím, kým jste, nevyžaduje žádné úsilí. Když zmoudříte, přijmete sami sebe takové, jací jste, a naprosté přijetí sebe sama přeroste v naprosté přijetí všech ostatních. 

  • Ať už si lidé myslí cokoli, cokoli dělají nebo říkají, neberte si to osobně. Názory druhých odpovídají tomu, čemu tito lidé věří, a proto ať si o vás myslí cokoli, ve skutečnosti se vás to netýká. Vždy to vypovídá jen a jen o nich.

  • Nahraďte strach láskou. Lidská mysl je jako úrodná zem, do které se nepřetržitě zasévají nová semena. Jestliže nehřešíte slovem, ve vaší mysli se nemůžou ujmout slova, která se rodí ze strachu, a naopak v ní vzejdou pouze slova, která vyrůstají z lásky. 

Linka

Modlitba k vyléčení hádky

"Milí andělé, prosím, pomozte nám oběma ponechat naše ega stranou a rovněž odhodit svou obranu, tak abychom mohli znovu pocítit pouto lásky v našem vztahu. Prosím, pomozte nám oběma odpustit, udržet si smysl pro humor a uvolnit všechnu tíhu minulosti."

S láskou,
Doreen Virtue

 

Zdroj: https://www.facebook.com/154754887945425/photos/a.175058935915020.47001.154754887945425/609777955776447/?type=1&theater

 

Linka

Modlitba pro klidný spánek

Archanděli Rafaeli,
prosím, zahal mě svým smaragdově zeleným světlem. Obklop mě tímto světlem jako do pláště plného péče a útěchy. Dohlížej na mě prosím, zatímco budu spát, a posílej léčivou energii mému tělu. Jsem ochotný/á přijmout tvé léčení a vím, že se probudím osvěžený/á a plný/á energie.
Děkuji ti.

* * *

(Angel Detox)

Linka

Zaříkadlo proti neklidnému spánku

Před spaním postačí 3x říci: "Líhám si už do postele, slunce sedlo za horu, přeji si já v tomto čase pouze klidnou noc. Odháním od sebe stíny, co se tisknou opodál, chci spát spánkem klidným dnes, tak ať zmizí rychle pryč. Ať mi spánek už brzy sedne na víčka, svěžest, sílu přinese mi, do přicházejícího dne."

 

Linka

Modlitba za vyléčení stresu

Drahý Bože, archanděli Rafaeli a archanděli Michaeli,
zdá se, že mi stres vážně ubližuje a já potřebuji vaši pomoc.Prosím, zbavte mne tlaků, které jsem si na sebe sám/sama uvalil/a. Rafaeli, žádám tě, abys mne zahalil svou léčivou energii a mé tělo tak mohlo setřást následky stresu. Michaeli, tebe žádám o odstranění důsledků negativních a ustrašených myšlenek, včetně vláken, jež mě vysávají. Jsem připraven/a zbavit se špatných návyků, jako je sebetrýznění, podléhání diktátu času, nebo jiných předsudků vytvářejících stresové situace. Ve skutečnosti vím, že mám dostatek času i energie, a žádám vás, abyste mi pomohli uvědomit si tento dostatek právě teď. Prosím o poslání vesmírné energie, síly, lásky a vnitřního klidu.

Děkuji vám.

Amen.

* * *

(Doreen Virtue, Léčení s anděly)Nahoru

 

Zdroj: https://www.facebook.com/pages/Sv%C4%9Bt-z%C3%A1zrak%C5%AF/154754887945425?fref=ts

 

Linka

 Modlitba pro udržení víry během stresujícího období - Doreen Virtue

Drahý Bože,

prosím, pomoz mi cítit tvou přítomnost, podporu, lásku a ochranu. Prosím, pomoz mi cítit se v bezpečí a pod ochranou. Prosím, pomoz mi k vědomí, že všechno bude v pořádku jak pro mě, tak i pro mé blízké a náš svět. Prosím, pošli mi jasná znamení a připomínky toho, že tvá božská moudrost a andělé nás provázejí k naší budoucnosti. Prosím, pomoz mi zůstat plný/á víry a nespadat do zoufalství nebo pesimismu. Prosím, zaštiťuj mě před negativitou a pozvedávej mě, tak abych mohl/a i já pozvedávat druhé. Děkuji ti, že mi dáváš odvahu, energii a motivaci k tomu, abych podnikl/a kroky, k nimž mě vedeš. Amen.

 

Linka

Modlitba za propuštění pocitů viny - Doreen Virtue

Drahý Bože,
otevírám ti zcela své srdce. Víš, že jsem udělal/a mnoho chyb a že se kvůli tomu cítím špatně ze sebe samého/samé a z toho, co jsem udělal/a. Potřebuji tvou pomoc, abych nechal/a odejít pocity studu, viny a lítosti. Prosím, pomoz mi poučit se z mých minulých omylů, namísto abych se za ně trestal/a. Prosím, pomoz mi vyrůst v silnou osobnost se sebedůvěrou a integritou, která podniká správné kroky. Pomoz mi prosím zcela odpustit sobě samému/samé. Pomoz mi prosím milovat sám/sama sebe a být šťastný/á. 

 

Amen. 

Linka

 Léčení během spánku

Když spíme, spí i naše skeptická mysl. Proto je to ten nejvhodnější čas k duchovnímu léčení. Bez bdělé skeptické mysli nemůže ego bránit andělům v zázračné očistě vašeho těla. Takže jakmile jste připraveni otevřít svou jasnozřivost (tedy schopnost duchovně vidět), pozvěte své anděly a všechny další spolupracovníky z duchovního světa do svých snů. Například takto: "Archanděli Rafaeli, žádám Tě, abys dnes v noci vstoupil do mých snů. Prosím vyšli do mého třetího oka léčivou energii a zbav mě všech obav, které blokuji mou jasnozřivost. Prosím pomoz mi, abych mohl svým duchovním zrakem jasně vidět".

Tímto způsobem můžete žádat i o jiný druh andělského léčení.

Z knihy Poslové světla od Doreen Virtue PH.D.

 

Zdroj: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=373186752763083&set=a.359033357511756.82632.358857267529365&type=1&theater

 

Linka

Modlitba za navýšení energie

,,Archanděli Michaeli, žádám Tebe a Tvé pomocníky, abyste ke mně neprodleně přišli. Prosím uvolni a odkliď ode mne všechno, co mi bere sílu. Odstraň ze mě veškerou negativní energii a pomoz mi prosím znovu získat pozitivní energii. Děkuji Ti."

 

Linka

Modlitba za lásku a sebelásku

Dnes mi Pane pomoz přijmout se takového jaký jsem, bez soudů.

Pomoz přijmout mysl takovou, jaká je, se všemi svými emocemi, nadějemi a sny a se svou jedinečnou osobností. Pomoz mi přijmout mé tělo takové, jaké je, se vší svou krásou a dokonalostí.

Dnes očisti, Pane, mou mysl od emočního jedu a souzení sebe samého, abych mohl žít v míru a lásce.
Učiň, aby má láska k sobě samému byla tak silná, že už nikdy neodmítnu sebe sama a nezhatím své vlastní štěstí a osobní svobodu.

Učiň, abych se miloval a akceptoval bez souzení, protože když soudím sebe sama, shledávám se vinným a cítím potřebu se potrestat.

Mocí sebelásky učiň, ať jsou všechny mé vztahy založeny na lásce a respektu.Pomoz mi ztratit potřebu říkat ostatním, jak mají myslet nebo jací mají být. Dej,ať přijímám lidi právě takové, jací jsou, bez souzení.

Protože když je soudím a obviňuji, shledávám je vinnými a chci je potrestat. Pomoz mi Pane, ať nepodmíněně miluji vše, co tvoříš, protože když odmítám tvé stvoření, odmítám tebe samého.

Dnes mi pomoz Pane, abych mohl začít svůj život nanovo s mocí sebelásky.Pomoz mi ochutnávat život, riskovat a nepodmíněně milovat sebe sama. Dej, ať otevřu své srdce lásce, které je mým dědictvím, abych mohl sdílet svou lásku, ať jdu kamkoli.

Amen

 

Zdroj: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=492184987468338&set=a.331458850207620.74872.331005513586287&type=1&theater

Linka

Klíč harmonie

Přeji Harmonii, Lásku, Pravdu a Spravedlnost všem svým bližním.

Se sjednocenými silami tichých vibrací našich myslí jsme silní, zdraví a šťastní a tvoříme tak jednotu universálního bratrství.

Jsem spokojen a smířen s celým vesmírem a přeji si, aby všechny bytosti dosáhly svých nejvnitřnějších přání.

Děkuji svému neviditelnému Otci za dar Harmonie, Lásky, Pravdy a Spravedlnosti mezi jeho všemi dětmi.

Tak buď, Amen!

 
 

Linka

Modlitba - spojení se zázraky

Prosím, abych se sjednotil(a) se zázračnou povahou vesmíru.

Prosím, aby mě andělé obdařili hojností zázraků.

Kéž jsem obklopen(a) zázraky a kéž se mi dostává z říše andělů požehnání. 

Kéž se můj život stane božským vyjádřením zázraků, které naplňují tento svět.

Jsem připraven(a) na zázračné změny ve všech oblastech svého života. 

Děkuji svým andělům za zázraky, které mi přinášejí a raduji se, že dokážu zázračně měnit své srdce i mysl.

Prosím, abych pomáhal(a) druhým dělat jejich zázraky. Kéž bych byl(a) pro všechny lidi příkladem působení zázraků.Nahoru

 

Linka

Odzbrojení osoby, která nám činí příkoří, působí újmu, poškozuje naši pověst

Pohodlně se usaďte a soustřeďte se na danou osobu; v mysli utvořte její obraz, nasměrujte k ní svoje myšlenky a 3x nebo 9x nahlas opakujte: 

,,Žehnám ti. Ať tě zaplaví sebepoznání. Povolávám sílu, kterou jsi mně vzal, zpět k sobě, je to mé právo. Ať k tobě nyní přijde štěstí a láska. Jak nyní k tobě promlouvám, nepředstavuješ pro mě žádný problém. Tvá obtížná energie se rozpouští v moudrost. Pohlížíš na mě s úctou."

Na konci tohoto cvičení 3x hlasitě tleskněte, abyste zpečetil(a) své zaříkávání. Cvičení provádějte dvakrát denně, ráno a večer.

 

Linka

Modlitba za vnitřní klid

Drahý Bože a milovaný Urieli, archanděli míru,

naplň mé srdce a mysl klidem a vyrovnaností.

Jak procházím každým dnem,

pomoz mi čelit každé situaci s klidem a vyrovnaností.

Věřím, že v nekonečné poznávání Boha,

a vím, že na každý problém existuje řešení,

protože díky Bohu je možné všechno.

Děkuju.

Linka

TAHARIAL - anděl očisty

Afirmace: Moje mysl, tělo a záležitosti jsou jasné, čisté a překypující pozitivní energií.

Modlitba: Anděli čištění, moje touha je odstranit z mého života negativní vlivy, které jsem obdržel(a). Veďte mě přímo k velké očistě a k optimistickým vlivům, které budou sloužit mě pro mé nejvyšší dobro. Amen

 

Linka

Nádherná modlitba

Kamkoli upřu svůj zrak, ať je oživena víra a usídlí se vědomí. Kamkoli pošlu svůj hlas, ať vykvete láska a moudrost. Na cokoli položím svou dlaň, tím ať život znovu bohatě a prýštivě proudí. Kamkoli směřuji své kroky, tam ať vše štěstí zaplavuje. Kdekoli jsem usazen, ať to vše prokazuje pravdu. Kdekoli sídlím, ať je světlo. (Bashistya Shivananta) 
 

 

Nahoru