Velký snář

Spánek se nazývá bratrem smrti, avšak právě dobrý spánek je udržovatelem života. Můžeme tedy směle říci, že je kořením života. Sny patří, tak jako činnost srdce, plic či jiného vnitřního orgánu, k normálním životním pochodům vnitřního těla člověka. Každá bytost potřebuje odpočinek, aby nabyla nové síly. Zdravý dospělý jedinec potřebuje 8 hodin spánku - člověk tak prospí jednu třetinu svého života.

K vykladačům snů patřili již staří Egypťané, kteří povýšili vykládání snů na umění. U mnohých národů se stalo vykládání snů součástí náboženského kultu. Vykonávali tzv. chrámový spánek, čili osobu ležící na dlažbě chrámu za určitých náboženských ceremonií doprovodili do říše snů a očekávali od bohů oznámení jejího projevování snu. Vykladači snů byli většinou samotní kněží, kteří byli všeobecně váženými osobami a lidé jim projevovali vysokou úctu.

Pravidla vykládání snů byly zapsány do zvláštních knih, z nichž nejstarší je kniha řeckého spisovatele Artemidora z období 2. století po Kristu. V Řecku se stalo vykládání snů dokonce školním předmětem. Starověcí filozofové jako Sokrates, Aristoteles, Cicero, si velmi vážili všech náznaků, které se jim dostalo prostřednictvím snů.

Od Řeků se knihy o výkladech snů dostali k Arabům, kteří je rozšířili dále do západních zemí. Krátce po první křižácké výpravě v roce 1160 se objevil latinský překlad SNÁŘE, který byl původně napsán v arabštině. Spisovatelem tohoto Snáře byl lékař Achmea působící jako osobní lékař chalífy Al-Manuma.

Teprve později se začala původem snů, jejich účelem, důvodem a následky zabývat i věda, která zjistila, že pokud je bdělý rozum "vyřazen z provozu", existuje tzv.. podvědomí. Jde o stav mozku, který je stále v činnosti, avšak tato jeho činnost neovlivňuje nervy vrchní mozkové kůry, které jeho činnost regulují. Takto si věda vysvětlila to, že během spánku sníme tolik pozoruhodných obrazů.

Smysly člověk vnímá takové jevy jako šepot, šramot, dotek, bouchnutí dveřmi u sousedů, aniž si byl toho vědom. Mozek tyto jevy, které během spánku přijalo přes ucho, přeměňuje na dunění hromu, rány, pohromy a přeměňuje ch do snů. Jakým způsobem je do nich promítne závisí na duševní struktury a uzpůsobení snící, podle toho se tedy odvíjí příběh ve snu. Tělesné stavy, poruchy (příchozí choroby), vliv počasí, roční období, i dané měsíce, změny tlaku vzduchu ovlivňují nejen krevní oběh či nervová zakončení, ale tím i sen.

Sny můžeme následovně rozdělit takto:

1. sny, jejichž děj má původ v samotném člověku, v jeho duševní a tělesné struktuře

2. sny, které mají původ v pudech

3. sny, které jsou telepatické působení

4. vlastní prorocké sny, které žádný myslící člověk nepopírá, avšak které se vyskytují mnohem méně jakoby člověk byl ochoten uvěřit

Velkou část snů tvoří tzv. vzpomínkové sny, které se postupným přibýváním věku objevují stále více ve snech člověka jako obrazy z období jeho mládí. Přitom je zajímavý fakt, že v pokročilém věku paměť dokáže mnohem zřetelněji připomínat události z mládí jako ty události, které se staly pár let dozadu. Mozek si dokáže uchovat všechny otisky obrazů prožitých událostí během života, které pak následně ve věku stáří připomíná člověku prostřednictvím snů.

Mezi další sny patří tzv. sny svědomí, které jsou v určitém slova smyslu korekturami podvědomí, kterými je vědomí "osvícené". Svědomí provází v bdělém stavu každé jednání člověka. Je hlasem, který člověka usměrňuje, avšak ve spánku je člověk takový, jaký opravdu je.

Další sny jsou ty, v nichž se projevilo přání člověka. Setkává se v nich s touhami, na které během dne intenzivně myslel. Jde například o něco, co se v reálném životě neuskuteční, proto podvědomí člověka, udělá mu radost alespoň tím, že mu jeho přání "zrealizuje" ve snech. Existuje velký počet spisů, které zkoumaly sny právě v tomto ohledu - jako tlumočníky tajných přání člověka. Psychologové dokáží tímto způsobem dosahovat překvapivé vyhlídky do podvědomí a pudového života zkoumané osoby. Tímto způsobem zkoumali sny lékaři Freud, Steckel - známí psychologové, kteří takto získali mnohé poznatky o pohlavních pudových zvláštnostech člověka.

Poslední dva zmiňované typy snů se připisují silnému magnetickému vlivu, který vědí mnozí lidé vytvořit. Jako důkaz slouží fotografie, které dokáží zachytit záření mozkové hmoty nebo ruce takové osoby, kolem nichž se vyskytuje něco takového jako mlha. Účinky magnetického vlivu jsou mnohem větší, pokud člověk má vyčištěnou hlavu, nemyslí na žádné starosti či problémy - je ve stavu myšlenkového klidu. Tehdy přicházejí na řadu telepatické sny - člověk dokáže během spánku zachytit obraz osoby vzdálené od ní i tisíce kilometrů, která s ním dokáže ve snu komunikovat. Stává se to častěji tehdy, když člověk na danou osobu intenzivně myslí během dne. Do oblasti telepatických snů patří i hlášení se umírajících. Umírající člověk dokáže ve svých posledních okamžicích života obsáhnout veškerou silou svých myšlenek všechno, co měl rád, proto se může stát, že někdo jemu blízký přežije ve snu to, co souvisí s místem, časem a dalšími okolnostmi jeho smrti. Telepatické působení umírající lze nejen ve snu, ale iv jistých druzích stavu transu.

Jasnovidci zase vidí ve svých snech léčebné prostředky, kterými zmírňují nemoci a mají při jejich uskutečněním úspěch.

Existence věštecké snů - snů o budoucnosti, je současnou vědou stále oficiálně popírána i přesto, že je již prokázána. Je tomu proto tak, že ačkoli věda zná hmotu, sílu, prostor, čas, nedokáže potvrdit něco, co má být teprve udát. Mnoho příkladů s popisem či poukazem na věštecké sny je možné vidět i v Bibli.

Psycholog a doktor Freud ve svém díle o vykládce snů uvedl: "Je nesprávné považovat sen jen za obyčejný projev fyzických a psychických pochodů." Potvrzuje tím to, že mnozí lidé jsou obdařeni zvláštním nadáním nejen ve snech, ale iv bdělém stavu, předvídat události budoucnosti.

Filozof Kant se o snech budoucnosti vyslovil: "Právě v spánku má duch člověka jasné oči, vidí obrazy budoucnosti, které jsou mu během dne neviditelné." Přičemž nepopírá ani zásahy nadsmyslové sil působících během snu, které neexistují jen v představách průměrných lidí, ale jejich existenci připouštějí i mnozí vynikající vědci. Ve zvláštních stavech fyzické a psychické konstelace přicházejí, aby dovolili člověku nahlédnout do budoucnosti.

Jinými slovy řečeno: sníme o věcech a dějích, které mají vztah k našemu Já. Co tedy nastane v budoucnu, jaký bude průběh všeho, co leží před námi, a co se v reálném životě neuskuteční, to se nám ukáže ve snech prostřednictvím obrazů ve snech.

Sen má svou vlastní řeč, říká řečí mnoha symbolů. Mnoho snových obrazů je nápadně podobných s formami výkladu snů našich předků. I když ani jeden sen není zcela totožný s druhým snem, existuje celá řada obrazů výkladu snů, které jsou u mnoha národů vykládané stejně. Jejich základem je stejný přírodní zákon, proto ani vykládání snů není jen obyčejným krácením si chvíle, ale zodpovědnou prací.

Zdroj: FB stránka Ezozara: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=355325491220695&set=a.238334809586431.59820.238007486285830&type=1&theater

 

Velký snář si můžete stáhnout ZDE

 

 

TOPlist
aktualizováno: 09.10.2018 20:07:05